Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Legvoorwaarden

Downloadlink PDF Algemene Voorwaarden: Algemene-voorwaarden-VV-oktober-2019-online.pdf

Link naar herroepingsrecht (retourneren) : Online retourneren  - Modelformulier-Herroeping-Consumenten-sept.pdf
Downloadlink PDF Montage voorwaarden: Legvoordeel_voorwaarden_2018.pdf

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (wel of niet op afstand) aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Vloervoordeel B.V.
Vestigingsadres: Strijkviertel 46,3454 PN, De Meern
Bezoekadres: (zie boven)
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 
030-6664569
Ma: gesloten
Di t/m Vr: 8.30 - 17.30 uur
Za: 10.00 - 16.00 uur
Zo: gesloten
E-mailadres: info@vloervoordeel.nl
KvK-nummer: Utrecht 24246782
Btw-identificatienummer: NL802803593B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (wel of niet op afstand) tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
    ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze  
    door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
    worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van  
    afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Een aanbod berekend via een tekening op schaal of berekend door een in- of opmeting zijn ter indicatie van de benodigde hoeveelheid goederen. Meer benodigde goederen dienen apart betaald te worden.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
- daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
- ondernemer de prijs garandeert;

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de  
    consument de overeenkomst ontbinden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal    
    de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

    Bij levering van producten aangeschaft op afstand:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument  
    aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht 
     gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   
    Makkelijk en direct online uw herroeping aanmelden via deze link:
    vloervoordeel.nl/retour (email + bestelnummer is voldoende)
    Download hier ons MODELFORMULIER voor herroepingsrecht

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
    wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

ARTIKEL 12 - BETALING
1. Alle producten dienen vooraf volledig betaald te worden alvorens levering kan
plaatsvinden. Bekijk onze uitgebreide betalingsmogelijkheden.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID
1.Vloervoordeel aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en
voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de
door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid
beperkt tot het factuurbedrag.
3. Vloervoordeel is altijd aansprakelijk voor directe schade in geval van opzet of grove
nalatigheid.
4. Vloervoordeel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de
leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van
gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
5. In geval van een onrechtmatige daad van Vloervoordeel of van zijn ondergeschikten is
Vloervoordeel slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk
letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de
verzekeringspolis.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING
1. Klachten kunt u melden via info@vloervoordeel.nl
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

===============================

Montage voorwaarden

Blijf op de hoogte van Vloervoordeel


Mail voordeel

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20210307 10:06:25 PC01False0FalseTrue2202