Vloervoordeel
Vloervoordeel
Algemene voorwaarden
Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

PDF documenten:
Algemene voorwaarden VV2019-oktober.pdf
Montagevoorwaarden VV2019- oktober.pdf

Retourneren:
Online retour aanmelden (eenvoudig online retour aanmelden)

Modelformulier-herroeping-consumenten.pdf  (print versie)
Modelformulier-herroeping-consumenten.doc

ALGEMENE VOORWAARDEN VLOERVOORDEEL B.V. Oktober 2019ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vloervoordeel en op elke tot stand gekomen overeenkomst (wel of niet op afstand) tussen Vloervoordeel en opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Vloervoordeel zijn in te zien en deze op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 2 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Vloervoordeel gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vloervoordeel niet.
 3. Een aanbod berekend via een tekening op schaal of berekend door een in- of opmeting zijn ter indicatie van de benodigde hoeveelheid goederen. Meer benodigde goederen dienen apart betaald te worden.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  - daarvoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen
  - Vloervoordeel de prijs garandeert;


ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST

 1. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vloervoordeel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Vloervoordeel is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 2. Bij een overeenkomst op afstand heeft opdrachtgever binnen 30 dagen na aflevering recht op herroeping. Opdrachtgever moet binnen 30 dagen na annulering de goederen, zover redelijkerwijs mogelijk in goede staat en originele verpakking, retour zenden naar Vloervoordeel. Bij goede ontvangst door Vloervoordeel krijgt opdrachtgever dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen terug. De retourkosten van verzending naar Vloervoordeel zijn voor rekening van opdrachtgever.


ARTIKEL 4 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Bij all-in aanbiedingen worden 70% van het totale vloeroppervlakte aan plinten gratis geleverd, wanneer er meer meter aan plint nodig is zal dit in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 5 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Vloervoordeel, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Vloervoordeel kan doen gelden.


ARTIKEL 6 - LEVERING EN UITVOERING

 1. Vloervoordeel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Vloervoordeel kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Vloervoordeel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vloervoordeel het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vloervoordeel zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Vloervoordeel tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Vloervoordeel bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 7 - BETALING

 1. Alle producten dienen vooraf volledig betaald te worden alvorens levering kan plaatsvinden. Dit kan onder andere via pinbetaling, bankoverschrijving of contante betaling.ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Vloervoordeel aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 3. Vloervoordeel is altijd aansprakelijk voor directe schade in geval van opzet of grove nalatigheid.
 4. Vloervoordeel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
 5. In geval van een onrechtmatige daad van Vloervoordeel of van zijn ondergeschikten is Vloervoordeel slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.


ARTIKEL 9 - KLACHTENREGELING

 1. Klachten kunt u melden via info@vloervoordeel.nl
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vloervoordeel, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Vloervoordeel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vloervoordeel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Blijf op de hoogte van Vloervoordeel


Mail voordeel

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen